Free songs

Emri (KUJDES! te jete NJESOJ sic e keni rregjistruar ne QKEV)

Mbiemri (KUJDES! te jete NJESOJ sic e keni rregjistruar ne QKEV)

Email (required)

Nr. i Telefonit

Profesioni/Specialiteti (required)

Vendi i Punes (required)

Rrethi (required)

Moduli1 – Kredituar nga QKEV me 27 Kredite
Trajnim i Profesionistëve Shëndetësor në Menaxhimin e Integruar të Shëndetit; Menaxhimin e Projekteve dhe Sitemeve të informacionit në Shëndet Publik

Moduli2 – Kredituar nga QKEV me 33 Kredite
Menaxhimi i Integruar i Shëndetit në Popullatë me Fokus Klinika, Epidemiologjia, Laboratori i Semundjeve Spitalore dhe Diabeti

Moduli3 – Kredituar nga QKEV me 9 Kredite
Komunikimi efektiv dhe deontologjia mjekësore në funksion të kujdesit shëndetësor të popullates

Moduli4 – Kredituar nga QKEV me 8 Kredite
Përfitimi shëndetësor i popullatës nëpërmjet fokusit në shërbimin e ndihmës së parë me mjetet e duhura në kohën e duhur si edhe rëndësisë së kujdesit për higjenën, ujin dhe sanitetin

Komente

Pasi formulari te konsultohet do te merrni nje e-mail konfirmimi me username dhe password per te aksesuar dokumentat e trajnimit.

Per cdo pyetje mund te na kontaktoni ne: m1810m@hotmail.com ose  066 20 59 920

Per kete program trainimi veprimet administrative do te kryhen prane zyres sone me adrese: Rr. Islam Alla, Nr. 34. Tirane (prane Q.Sh. Nr. 5)

MODULI 1

“Trajnim i Profesionistëve Shëndetësor në Menaxhimin e Integruar të Shëndetit; Menaxhimin e Projekteve dhe Sistemeve të Informacionit në Shëndet Publik”

Ky aktivitet është akredituar nga Qëndra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, me aktin me Nr Prot. 143/3, Datë 12/07/2012 dhe i njihen 27 Kredite

Temat:

 • Menaxhimi i Integruar i Sëmundjeve të Fëmijerisë
 • Trajtimi i Sëmundjeve Diarreike
 • Mjedisi dhe Shëndeti
 • Të dhënat Statistikore
 • Të menduarit nëpërmjet të dhënave statistikore
 • Monitorimi Akustik Urban


 MODULI 2

“Trajnim i Profesionistëve Shëndetësor në Menaxhimin e Integruar te Shëndetit në Popullatë me Fokus Klinika, Epidemiologjia, Laboratori i Sëmundjeve Spitalore dhe Diabeti”

Ky aktivitet është akredituar nga Qëndra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, me aktin me Nr Prot. 359/1, Datë 27/10/2014 dhe i njihen 33 Kredite

Temat:

 • Njohuri mbi infeksionet spitalore, nocione të përgjithshme, antiseptiket dhe dezinfektim-sterilizimi
 • Aspekte klinike dhe epidemiologjike të infeksioneve spitalore; Organizimi i survejances se infeksioneve spitalore dhe parandalimi i tyre
 • Mikrobiologjia e sëmundjeve spitalore
 • Antibiotikoterapia dhe antibiotikorezistenca;
 • Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijëve; temperatura dhe monitorimi i rritjes
 • Diabeti Melitus


 MODULI 3

“Sherbimi i drejtperdrejte i ndihmes se pare me mjetet e duhura dhe ne kohen e duhur dhe kujdesi shendetesor i popullates nepermjet komunikimit efektiv dhe deontologjise mjekesore”

Ky aktivitet është akredituar nga Qëndra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim dhe i njihen 17 Kredite

Temat:

 • Sherbimi i ndihmes se pare ne sistemin shendetesor paresor
 • Kodi i deontologjise mjekesore.
 • Aftesite komunikuese ne kujdesin shendetesor

 • Etike dhe deontologji mjekesore
 • Etika profesionale


Trajnimet gjithashtu zhvillohen dhe në klase duke ndjekur standartet e përcaktuara nga rregulloret e QKEV.

Trajnimet në klasë zhvillohen në mjediset e AAIE/SRCIT Tirane, si edhe në të gjithe rajonet e Shqipërisë në kordinim me partnerët lokal dhe sipas programit të miratuar nga QKEV.

Trainimet jane të akredituara PER TE GJITHE profesionistet e shëndetit:

 • Mjekë të pergjithshëm
 • Mjekë specialistë
 • Farmacistë
 • Stomatologë

Në fund të cdo trajnimi pjesëmarrësit pajisen me çertifikatë pjesmarrjeje.